Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Werkmethodologieimage13

 • De hoofdactiviteit van de VZW bestaat uit de "dagelijkse contacten met techniekers op het terrein” voor de coördinatie van hun werken in openbaar domein, teneinde het beheer van de netten en ondergrondse leidingen en het gebruik van het openbaar domein te optimaliseren.
   
 • Naast de dagelijkse activiteiten, coacht de VZW eveneens een aantal projecten, gekozen omwille van hun:
  • aard: de uitvoering van werken die betrekking hebben op ondergrondse leidingen in openbaar domein
  • impact: waar alle leden van de VZW bij betrokken zijn of ten minste toch een aantal
  • strategisch belang: onderhandelen over de akkoorden met de politieke of administratieve autoriteiten, de wegbeheerders, ... ; de belangen van de leden verdedigen en de acties coördineren als het gaat om grote wegeniswerken; het ontwikkelen van online communicatieplatformen en het gebruik ervan aanmoedigen
    
 • De toegepaste werkmethodologie bestaat uit het creëren van “ad hoc werkgroepen”:
  • De werkgroepen zijn samengesteld uit ingenieurs of techniekers van de verschillende betrokken ondernemingen, specialisten in het bestudeerde gebied, voorgezeten door de Voorzitter van de VZW (in de meeste gevallen) of één van de leden van de werkgroep.
  • De beslissingen, waar de RB voor bevoegd is, zijn gebaseerd op de voorstellen en de aanbevelingen van de werkgroep, met als doel te beantwoorden aan het algemeen belang en een consensus te bekomen van alle leden.
   • Ze worden gepubliceerd door de Voorzitter die de informatie verspreid onder alle leden om deze toe te passen en toeziet op het naleven van de genomen beslissingen.
     
 • De « concrete acties » vertalen zich in 4 hoofdpeilers:
  • Studie van uitbreiding of vernieuwing van de netten
   • Raadpleging van alle leden en benoeming van een « piloot » concessiehouder om de « gemeenschappelijke en gecoördineerde dossiers » voor te stellen aan de wegbeheerder, mits toepassing van de werfordonnantie.
  • Uitvoering van werven met aanleg van leidingen
   • Daar waar de mogelijkheid bestaat, uitvoering in « gemeenschappelijke sleuf », volgens een procedure en een verdeling van de « voorafbepaalde » kosten.
  • Grote weg- en infrastructuurwerven
   • « Gecoördineerde » deelname aan de vergaderingen met betrekking tot grote werven, zowel met de studiebureaus en ingenieurs, belast met de studie van de projecten, als met de aannemers en ingenieurs op het terrein, belast met de uitvoering van de werken.
  • Opstellen van gemeenschappelijke referentiedocumenten, meer bepaald op het vlak van:
   • Werkprocedures, gedragscodes en respect van de werkregels
   • Aanbevelingen ter attentie van de wegbeheerders en overeengekomen akkoorden met deze
   • Memorandums en voorstellen aan de politieke autoriteiten
  • Ontwikkelen van internettechnologieën en het gebruik ervan aanmoedigen
   • Ontwikkeling van informatieuitwisselingsplatformen en ter beschikking stellen van gedigitaliseerde en geïntegreerde informatie voor derden met betrekking tot de uitvoering van werven en wegenwerken