Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

PROCEDURES EN AANBEVELINGEN

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste procedures en aanbevelingen opgenomen die van kracht zijn in het kader van de RNBB. Naast deze onderstaande, heeft de RNBB tal van andere documenten opgesteld voor intern gebruik of meer in het bijzonder voor de publieke autoriteiten (aanbevelingen, nota’s,...)

Betreffende de verschillende subhoofdstukken:

 • Het subhoofdstuk « plaatsen van ondergrondse leidingen » herneemt alle te volgen procedures tijdens publieke werken. Deze paragraaf is evenzeer van toepassing op de leden van de RNBB als op alle andere beheersinstellingen van ondergrondse leidingen.
   
 • Het subhoofdstuk « beheer van technische galerijen » legt de technische en administratieve voorschriften voor het gebruik van galerijen vast. Deze regels zijn bepaald op basis van een publiek akkoord met de regio (eigenaar van de galerijen) en zijn het onderwerp van een conventie met laatstgenoemde.
   
 • Het subhoofdstuk « dossiers voor toelating werven » bevat een bepaald aantal instructies van publiek akkoord met de Regio wat betreft de introductie van dossiers bij laatstgenoemde die van kracht zijn op het territorium van laatstgenoemde.
   
 • Het subhoofdstuk « grote wegeniswerken » herneemt de belangrijkste aanbevelingen die door de project-actoren en ondernemers dienen te worden gevolgd. Deze hebben als doel de tewerkstelling van de publieke nutsnetwerken te garanderen tijdens het uitvoeren van dit type werken.
   
 • Het subhoofdstuk « nieuwe communicatietechnologieën » mikt op het bevorderen van nieuwe werktechnieken met als doel de administratie te vereenvoudigen. De RNBB haalt enkele initiatieven aan die ze heeft genomen in dit opzicht en bespreekt de visie voor de te realiseren ontwikkelingen binnen de komende 2 à 3 jaar.

Elk van deze documenten maakt deel uit van een korte samenvatting. De volledige tekst (de laatste versie) kan verkregen worden via een eenvoudige aanvraag.